Przejdź do treści

Polityka prywatności w TYMAHERBS

Niniejsze Oświadczenie o Ochronie Prywatności obowiązuje od listopada 2020 roku.

Firma TYMAHERBS zdaje sobie sprawę ze znaczenia ochrony danych osobowych i dokłada wszelkich starań, aby przetwarzać je w sposób odpowiedzialny i zgodnie ze stosownymi regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych we wszystkich krajach, w których działa.
Niniejsze Oświadczenie o Ochronie Prywatności opisuje ogólne procedury w zakresie ochrony prywatności stosowane przez TYMAHERBS. Odnoszą się one do gromadzonych, używanych i udostępnianych przez Firmę TYMAHERBS danych osobowych konsumentów i innych osób fizycznych z przedsiębiorstw klientów, partnerów handlowych i dostawców Firmy TYMAHERBS  oraz innych organizacji, z którymi TYMAHERBS utrzymuje lub zamierza nawiązać relacje handlowe.
Uzupełnieniem niniejszego Oświadczenia o Ochronie Prywatności jest Oświadczenie Firmy TYMAHERBS o Ochronie Prywatności w Internecie, które zawiera więcej informacji w kontekście elektronicznym, w tym informacje na temat rekrutacji. Firma TYMAHERBS może udostępnić dodatkowe lub bardziej szczegółowe informacje na temat gromadzenia lub wykorzystywania danych osobowych w serwisach WWW lub w odniesieniu do określonego produktu lub usługi.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest TYMAHERBS jest  występujący jako administrator w rozumieniu art. 26 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Dane kontaktowe:

  • numer telefonu: –
  • adres e-mail: kontakt@tymaherbs.com

Dlaczego Firma TYMAHERBS gromadzi dane osobowe i jak je wykorzystuje?
Firma TYMAHERBS może gromadzić dane osobowe osób fizycznych z różnych przyczyn, takich jak:
uzyskiwanie dostępu do serwisów WWW lub innych usług elektronicznych i ich używanie.
Gdy użytkownik wchodzi do jednego z serwisów WWW Firmy TYMAHERBS lub korzysta z usługi elektronicznej, Firma TYMAHERBS rejestruje informacje niezbędne do zapewnienia użytkownikowi dostępu, umożliwienia działania serwisu WWW oraz spełnienia przez Firmę TYMAHERBS wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i wymogów prawnych związanych z funkcjonowaniem serwisu Firmy TYMAHERBS. Informacje te obejmują hasła, adres IP i ustawienia przeglądarki. Firma TYMAHERBS gromadzi również informacje na temat aktywności użytkownika w serwisie WWW, aby personalizować jego doświadczenia (dotyczy to m.in. rejestrowania preferencji i ustawień) oraz analizować zebrane dane statystyczne w celu ulepszania i rozwijania serwisów WWW, produktów i usług Firmy TYMAHERBS.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli uzasadniony interes administratora danych w postaci optymalizacji korzystania przez użytkowników z serwisu WWW Firmy TYMAHERBS.

Udzielanie odpowiedzi na zapytania, zamówienia lub zgłoszenia serwisowe
Gdy użytkownik kontaktuje się z Firmą TYMAHERBS (drogą elektroniczną lub offline) w związku z zapytaniem, w celu zamówienia produktu lub usługi, uzyskania wsparcia lub wzięcia udziału w dyskusji prowadzonej na forum lub za pośrednictwem innego narzędzia społecznościowego, Firma TYMAHERBS gromadzi informacje niezbędne do obsługi takiego żądania użytkownika, udostępnienia mu określonego produktu lub usługi, udzielenia mu wsparcia i zapewnienia możliwości nawiązania z nim kontaktu. Firma TYMAHERBS rejestruje na przykład imię i nazwisko oraz informacje kontaktowe użytkownika, szczegółowe informacje dotyczące jego żądania i jego umowy z Firmą TYMAHERBS, a także informacje dotyczące realizacji, dostawy i fakturowania jego zamówienia. Firma TYMAHERBS może również uwzględnić informacje z ankiet dotyczących zadowolenia klienta. Firma TYMAHERBS przechowuje takie informacje do celów administracyjnych, na potrzeby obrony swoich praw i w związku ze swoją relacją z użytkownikiem.
Gdy użytkownik podaje swoje imię i nazwisko oraz informacje kontaktowe na potrzeby rejestracji w związku z takim żądaniem, rejestracja może służyć do identyfikacji użytkownika odwiedzającego serwisy WWW Firmy TYMAHERBS.

Dane osobowe przetwarzane są w tym przypadku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli uzasadnionego interesu administratora ochrony danych w postaci nawiązania kontaktu biznesowego. Jeżeli współpraca została już nawiązana, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO – niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Kontakt z pracownikami klientów, potencjalnych klientów, partnerów i dostawców Firmy TYMAHERBS.
W ramach relacji z Firmą TYMAHERBS klienci lub potencjalni klienci, partnerzy i dostawcy udostępniają również biznesowe informacje kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, dokładny adres kontaktowy, stanowiska lub tytuły swoich pracowników, wykonawców, doradców i autoryzowanych użytkowników) m.in. w celu zarządzania umową i jej realizacją, dostarczania produktów i usług, świadczenia wsparcia, fakturowania oraz zarządzania usługami lub relacją. Przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do realizacji zawartej umowy i opiera się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Informacje dotyczące odwiedzających
Firma TYMAHERBS rejestruje osoby fizyczne odwiedzające jego ośrodki i lokalizacje (imię i nazwisko, identyfikator oraz biznesowe informacje kontaktowe) i korzysta z kamer monitoringu do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony ludzi i obiektów materialnych oraz spełnienia wymagań regulacyjnych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest tutaj art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes administratora w postaci ochrony osób i mienia w przedsiębiorstwie.

Marketing
Większość informacji gromadzonych przez Firmę TYMAHERBS na temat użytkownika pochodzi z bezpośrednich interakcji Firmy TYMAHERBS z użytkownikiem. Gdy użytkownik rejestruje się jako uczestnik określonego wydarzenia, Firma TYMAHERBS może gromadzić informacje (drogą elektroniczną lub offline) związane z organizacją wydarzenia oraz – w trakcie jego trwania – informacje dotyczące uczestnictwa w sesjach i wyniki ankiet. Firma TYMAHERBS wykorzystuje gromadzone dane osobowe do opracowania analizy zbiorczej i przeprowadzenia inteligentnej analizy danych na potrzeby prowadzenia działalności i do celów marketingowych. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o produktach i usługach Firmy TYMAHERBS za pośrednictwem poczty elektronicznej, przez telefon lub pocztą tradycyjną. Może się również zarejestrować jako odbiorca subskrypcji. Przetwarzanie danych osobowych opiera się w tym zakresie na art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli dobrowolnej zgody użytkownika.

Podczas odwiedzania serwisów WWW lub korzystania z usług Firmy TYMAHERBS użytkownik może otrzymywać informacje spersonalizowane. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania spersonalizowanej komunikacji, wysyłając wiadomość e-mail na adres kontakt@tymaherbs.com. Więcej informacji można znaleźć w Oświadczeniu Firmy TYMAHERBS o Ochronie Prywatności w Internecie.

Udostępnianie danych osobowych
Firma TYMAHERBS jest organizacją o znacznym zasięgu, oferującą szeroką gamę produktów i usług. Dlatego Firma TYMAHERBS wdrożyła ogólne zasady, standardy i procedury mające na celu spójną ochronę danych osobowych. Przedsiębiorstwa składające się na Firmę TYMAHERBS zapewniają jednakowy poziom ochrony wszystkich przetwarzanych danych osobowych w ramach instytucji współadministrowania. Dostęp do danych osobowych w Firmie TYMAHERBS mają z kolei wyłącznie ci pracownicy, którym przyznane zostało specjalne upoważnienie do przetwarzania danych. Upoważnienie to udzielane jest wyłącznie na zasadzie ścisłej potrzeby i ograniczone do tego, co niezbędne dla realizacji konkretnego celu przetwarzania danych.
W stosownych przypadkach Firma TYMAHERBS może też udostępniać dane osobowe wybranym partnerom (operatorzy pocztowi lub kurierzy), aby usprawnić dostarczanie produktów lub usług użytkownikowi  lub przedsiębiorstwu, w którym użytkownik pracuje, bądź spełnić żądania użytkownika, lub też udostępniać je za jego zgodą. Odbywa się to zasadniczo na podstawie umowy powierzenia danych osobowych do przetwarzania bądź przepisów prawa obowiązującego. Wybierając dostawców i partnerów, Firma TYMAHERBS bierze pod uwagę stosowane przez nich procesy przetwarzania danych.
W pewnych okolicznościach dane osobowe mogą zostać ujawnione organom administracji publicznej w związku z wymogami postępowania sądowego, na mocy nakazu sądowego lub w toku postępowania prawnego.

Firma TYMAHERBS może także udostępniać dane osobowe użytkownika w celu ochrony praw lub własności Firmy TYMAHERBS, jego partnerów handlowych, dostawców i klientów lub innych osób, jeśli Firma TYMAHERBS będzie mieć uzasadnione podejrzenie, że zachowanie użytkownika narusza takie prawa, w tym prawo własności.

Bezpieczeństwo i jakość informacji
Intencją Firmy TYMAHERBS jest ochrona danych osobowych użytkownika oraz zachowanie ich jakości. Firma TYMAHERBS wdraża rozsądne środki i procesy natury fizycznej, administracyjnej oraz technicznej, które pomagają nam chronić dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, użyciem oraz ujawnieniem. Ponadto Firma TYMAHERBS wymaga od swoich dostawców ochrony takich informacji przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem i ujawnianiem.

Okres przechowywania
Firma TYMAHERBS nie będzie przechowywać danych osobowych dłużej, niż jest to konieczne do osiągnięcia celów, w jakich dane te są przetwarzane, w tym do zapewnienia bezpieczeństwa procesów przetwarzania Firmy TYMAHERBS, spełnienia obowiązków prawnych i regulacyjnych (np. przestrzegania okresów przechowywania na potrzeby audytów lub księgowości, a także okresów bezwzględnie obowiązujących), rozstrzygania sporów oraz zgłaszania, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.
Okoliczności mogą być zróżnicowane w zależności od kontekstu i usług, dlatego informacje przedstawione w Oświadczeniu Firmy TYMAHERBS o Ochronie Prywatności w Internecie lub podane w konkretnym powiadomieniu mogą definiować obowiązujące okresy przechowywania bardziej szczegółowo.

Prawa użytkownika
Każda osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarzane są przez Firmę TYMAHERBS, może w określonym zakresie żądać:

  • dostępu do swoich danych osobowych oraz do wydania ich kopii;
  • sprostowania danych osobowych;
  • usunięcia danych osobowych;
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • przeniesienia swoich danych osobowych.

Aby skorzystać z powyższych uprawnień należy przesłać stosowne oświadczenie za pośrednictwem poczty elektronicznej (kontakt@tymaherbs.com).

Osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarzane są przez Firmę TYMAHERBS, jest również uprawniona do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli sądzi, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza postanowienia RODO.

Zmiany Oświadczeń Firmy TYMAHERBS o Ochronie Prywatności
Firma TYMAHERBS może okresowo aktualizować niniejsze Oświadczenie o Ochronie Prywatności, a także inne konkretne oświadczenia o ochronie prywatności. Wprowadzając zmiany do niniejszego Oświadczenia o Ochronie Prywatności, Firma TYMAHERBS będzie umieszczać na górze nową datę.
Ochrona prywatności użytkowników jest ważna dla Firmy TYMAHERBS; zaufanie użytkowników jest dla nas jedną z kluczowych wartości.
Niniejsze Oświadczenie dotyczy: procedur postępowania z informacjami obowiązujących w serwisach WWW Firmy TYMAHERBS, typów gromadzonych i śledzonych informacji na temat użytkowników serwisów WWW Firmy TYMAHERBS, sposobu wykorzystywania tych informacji, ich udostępniania oraz przetwarzania poza siecią. Opisano w nim również możliwe sposoby wykorzystania informacji cookie, sygnalizatorów WWW i innych rozwiązań technicznych w oprogramowaniu Firmy TYMAHERBS. Zawarte w niniejszym Oświadczeniu o Ochronie Prywatności odniesienia do serwisów WWW, produktów i usług Firmy TYMAHERBS obejmują aplikacje, programy i urządzenia.

Oświadczenie Firmy TYMAHERBS o Ochronie Prywatności w Internecie

Niniejsze Oświadczenie Firmy TYMAHERBS o Ochronie Prywatności w Internecie uzupełnia Oświadczenie Firmy TYMAHERBS  o Ochronie Prywatności.
Oświadczenie ma zastosowanie do serwisów WWW Firmy TYMAHERBS, które zawierają odsyłacze do tego Oświadczenia, ale nie ma zastosowania do tych serwisów Firmy TYMAHERBS, w których obowiązują odrębne, specyficzne dla nich Oświadczenia o Ochronie Prywatności.
Niniejsze Oświadczenie może być uzupełniane o dodatkowe informacje związane z konkretnymi interakcjami Firmy TYMAHERBS z użytkownikiem, takie jak dokument transakcyjny lub konkretne oświadczenie o ochronie prywatności towarzyszące zamawianiu lub używaniu usługi elektronicznej.

Gromadzenie danych osobowych
Wprowadzenie
Użytkownik może dobrowolnie przekazać Firmie TYMAHERBS dane osobowe w różnych sytuacjach. Na przykład może przekazać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe w celu umożliwienia komunikacji, zamówienia produktu, realizacji zamówienia, zarejestrowania się w usłudze, uzyskania subskrypcji lub usługi, a także – w przypadku dostawców lub partnerów handlowych – w ramach relacji biznesowych. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy i realizacji zamówienia bądź wykonania usługi. W razie nieudostępnienia potrzebnych danych, realizacji zamówienia bądź wykonanie usługi nie będzie możliwe. Użytkownik dobrowolnie udostępnia swoje dane osobowe, w tym dane dotyczące wykształcenia i doświadczenia zawodowego, w odpowiedzi na ofertę pracy w Firmie TYMAHERBS. Dane te są niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, a ich nie udostępnienie uniemożliwi uwzględnienie kandydatury użytkownika. Zasadą jest, że dane osobowe udostępnione Firmie TYMAHERBS w konkretnym celu, nie będą wykorzystywane w sposób sprzeczny z pierwotnie określonym celem.

Rejestracja
Jeśli użytkownik chce otrzymywać informacje, pobierać publikacje, rejestrować swój udział w wydarzeniach na żywo lub wydarzeniach wirtualnych bądź zamawiać wersje próbne rozwiązań, Firma TYMAHERBS może poprosić go o podanie imienia i nazwiska oraz biznesowych informacji kontaktowych, a także innych informacji związanych z danym żądaniem. Z informacji tych Firma TYMAHERBS korzysta w związku z żądaniem użytkownika i na potrzeby prowadzonej z nim komunikacji. W razie ich nieudostępnienia nawiązanie kontaktu nie będzie możliwe. W większości przypadków informacje te mogą umożliwiać identyfikację użytkownika podczas odwiedzania serwisów WWW Firmy TYMAHERBS. Firma TYMAHERBS będzie przechowywać informacje użytkownika na potrzeby potencjalnych interakcji z użytkownikiem w przyszłości.

Wizyty w serwisie WWW
Za pośrednictwem plików cookies (tzw. ciasteczka) Firma TYMAHERBS może również gromadzić informacje dotyczące korzystania przez użytkownika z serwisów WWW. Wykorzystując do tego różne techniki. Na przykład, gdy użytkownik odwiedza serwisy WWW, mogą być rejestrowane pewne informacje wysyłane przez przeglądarkę użytkownika, takie jak adres IP (w tym informacje wynikające z adresu IP, takie jak lokalizacja geograficzna), typ, wersja i język przeglądarki, godzina i czas trwania dostępu oraz adresy wyjściowych serwisów WWW. Ponadto Firma TYMAHERBS może gromadzić informacje o tym, które strony serwisu WWW TYMAHERBS odwiedzał użytkownik, ile czasu spędził na każdej z nich i jakie inne czynności wykonywał w serwisie.

Dane te są niezbędne do optymalizacji korzystania użytkownika z serwisu WWW Firmy TYMAHERBS. Ustawienia plików cookies użytkownik może samodzielnie zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki. Ograniczenie wykorzystania plików cookies może przy tym wpłynąć na niektóre funkcjonalności serwisu internetowego.

Informacje marketingowe
Większość informacji gromadzonych przez Firmę TYMAHERBS na temat użytkownika pochodzi z bezpośrednich interakcji Firmy TYMAHERBS z użytkownikiem.
Co jakiś czas Firma TYMAHERBS może także gromadzić informacje dotyczące użytkownika pośrednio, a pochodzące z innych źródeł, takich jak dostawcy list adresowych. W takich przypadkach Firma TYMAHERBS zwraca się do dostawców o potwierdzenie, że informacje zostały pozyskane zgodnie z prawem oraz że mogą być przekazane Firmie TYMAHERBS i wykorzystywane przez Firmę TYMAHERBS.
Gdy użytkownik rejestruje się jako uczestnik określonego wydarzenia, Firma TYMAHERBS może gromadzić dodatkowe informacje (drogą elektroniczną lub offline) związane z organizacją wydarzenia oraz – w trakcie jego trwania – informacje dotyczące uczestnictwa w sesjach i wyniki ankiet. Wydarzenia mogą być rejestrowane, a w ich trakcie mogą być wykonywane zdjęcia grupowe. Firma TYMAHERBS zastrzega sobie prawo do wykorzystania zdjęć w celach promocyjnych. Gdy użytkownik udostępnia Firmie TYMAHERBS biznesowe informacje kontaktowe (np. wręczając swoją wizytówkę), informacje te mogą zostać wykorzystane przez Firmę TYMAHERBS do kontaktu z użytkownikiem.
Informacje gromadzone bezpośrednio i pośrednio przez Firmę TYMAHERBS mogą być ze sobą łączone w celu zapewnienia większej dokładności i kompletności danych oraz lepszego dostosowania interakcji z użytkownikiem do konkretnej sytuacji i potrzeb.

 Cele wykorzystania danych osobowych
Poniższe akapity opisują bardziej szczegółowo cele, w jakich Firma TYMAHERBS może wykorzystywać dane osobowe użytkownika.

Realizowanie zleceń użytkownika
Jeśli użytkownik zgłosi za pośrednictwem strony www zapotrzebowanie na produkt, usługę lub konkretne materiały marketingowe albo poprosi o oddzwonienie, Firma TYMAHERBS wykorzysta podane przez niego dane osobowe w celu zrealizowania takiego zlecenia. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. b RODO – niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

W związku z wykonaniem umowy Firma TYMAHERBS może udostępnić dane osobowe użytkownika osobom trzecim, które muszą się zaangażować w realizację zlecenia, na przykład partnerom handlowym Firmy TYMAHERBS, instytucjom finansowym, przedsiębiorstwom transportowym, urzędom pocztowym lub instytucjom rządowym (na przykład urzędowi celnemu). Firma TYMAHERBS może też skontaktować się z użytkownikiem w ramach ankiety dotyczącej zadowolenia klienta lub w celu przeprowadzenia badań rynku.

Personalizacja interakcji z użytkownikiem w serwisach WWW Firmy TYMAHERBS

Firma TYMAHERBS może wykorzystywać zgromadzone dane osobowe użytkownika do personalizacji interakcji z użytkownikiem w serwisach WWW Firmy TYMAHERBS lub w ramach usług Firmy TYMAHERBS, np. do udostępniania treści, którymi użytkownik może być szczególnie zainteresowany, a także w celu ułatwienia nawigacji w serwisach Firmy TYMAHERBS. Firma TYMAHERBS może również używać tych informacji do doskonalenia swoich serwisów WWW. Przetwarzanie danych opiera się w tym przypadku na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Służy ono mianowicie realizacji uzasadnionego interesu administratora danych w postaci optymalizacji korzystania przez użytkowników z serwisu WWW Firmy TYMAHERBS.

Zapewnienie wsparcia
Dane osobowe użytkownika mogą być wykorzystywane przez Firmę TYMAHERBS do zapewnienia wsparcia dla produktów i usług uzyskanych przez użytkownika od Firmy TYMAHERBS, np. do powiadamiania użytkownika o aktualizacjach lub poprawkach produktu. Firma TYMAHERBS może łączyć dane użytkownika z informacjami pochodzącymi z innych interakcji z użytkownikiem w celu dostarczenia mu bardziej użytecznych wskazówek w ramach wsparcia dotyczącego produktu. Przetwarzanie danych w tym zakresie mieści się w ramach wykonywania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Firma TYMAHERBS udostępnia także w swoich serwisach WWW możliwość rozmowy sieciowej (czatu) z konsultantem, który pomaga użytkownikowi podczas nawigowania w serwisach WWW lub na forach umożliwiających zgłaszanie problemów i proponowanie rozwiązań. Dane osobowe podane w ramach takich sesji lub na takich forach będą przez Firmę TYMAHERBS wykorzystywane zgodnie z niniejszym Oświadczeniem o Ochronie Prywatności.
W ramach wsparcia technicznego na rzecz użytkownika Firma TYMAHERBS może niekiedy w sposób niezamierzony uzyskać dostęp do danych przekazanych Firmie TYMAHERBS przez użytkownika lub do danych przechowywanych w systemie użytkownika. Dane te mogą zawierać informacje o użytkowniku oraz pracownikach, klientach, partnerach lub dostawcach organizacji użytkownika. Niniejsze Oświadczenie o Ochronie Prywatności nie ma zastosowania do przypadków dostępu Firmy TYMAHERBS do takich informacji i do postępowania z nimi; warunki postępowania z takimi danymi i ich przetwarzania są określone w stosownych Warunkach Używania lub innych umowach między użytkownikiem a Firmą TYMAHERBS, takich jak Warunki wymiany danych diagnostycznych z Firmą TYMAHERBS.

Marketing
Dane osobowe przekazywane Firmie TYMAHERBS przez użytkownika oraz dane osobowe użytkownika, które Firma TYMAHERBS uzyskała pośrednio, mogą być wykorzystywane przez Firmę TYMAHERBS w celach marketingowych, tj. do informowania użytkownika o wydarzeniach, produktach, usługach i rozwiązaniach, które Firma TYMAHERBS sprzedaje i które mogą uzupełniać dotychczasową ofertę produktów. Jednak przed wykorzystaniem danych w ten sposób Firma TYMAHERBS umożliwi użytkownikowi wyrażenie zgody na takie wykorzystanie jego danych osobowych lub zgłoszenie sprzeciwu. W dowolnym momencie użytkownik może zażądać, aby Firma TYMAHERBS zaprzestał wysyłania do niego materiałów marketingowych (wycofać uprzednio udzieloną zgodę). W tym celu użytkownik powinien postąpić zgodnie z instrukcjami anulowania subskrypcji zamieszczonymi w każdej wiadomości e-mail otrzymanej od Firmy TYMAHERBS, wyrazić takie żądanie w rozmowie telefonicznej zainicjowanej przez Firmę TYMAHERBS lub skontaktować się bezpośrednio z Firmą TYMAHERBS.

Niektóre oferty lub wydarzenia Firmy TYMAHERBS mogą być udostępniane pod wspólną marką lub sponsorowane przez Firmę TYMAHERBS i osoby trzecie, takie jak partnerzy handlowi lub dostawcy rozwiązań, którzy używają produktów lub usług Firmy TYMAHERBS, prowadzą ich odsprzedaż lub oferują ich uzupełnienia. Oferty i wydarzenia pod wspólną marką wyraźnie wskazują na istnienie takich relacji partnerskich. Jeśli użytkownik zarejestruje się jako odbiorca takich ofert lub uczestnik takich wydarzeń, powinien mieć świadomość, że dane użytkownika mogą być gromadzone przez te osoby trzecie i im udostępniane. Firma TYMAHERBS zachęca użytkownika do zapoznania się ze strategiami ochrony prywatności stosowanymi przez te osoby trzecie, aby uzyskać wiedzę na temat sposobu postępowania z danymi użytkownika.

Rekrutacja
W związku z podaniem lub zapytaniem o pracę, bez względu na to, czy stanowisko jest oferowane za pośrednictwem serwisu WWW Firmy TYMAHERBS czy też w inny sposób, użytkownik może dostarczyć Firmie TYMAHERBS informacje o sobie, na przykład życiorys. Firma TYMAHERBS może wykorzystywać takie informacje w celu podjęcia decyzji o zatrudnieniu lub udzielenia odpowiedzi na pytanie. Zakres żądanych przez Firmę TYMAHERBS danych na temat kandydata do pracy wynika z przepisów prawa. Podstawą ich przetwarzania jest natomiast art. 6 ust. 1 lit. b RODO – niezbędność do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Wykorzystanie informacji w serwisach społecznościowych

Ochrona praw i własności Firmy TYMAHERBS oraz innych osób
Firma TYMAHERBS może także wykorzystywać lub udostępniać dane osobowe użytkownika w celu ochrony praw lub własności Firmy TYMAHERBS, jego partnerów handlowych, dostawców i klientów lub innych osób, jeśli Firma TYMAHERBS będzie mieć uzasadnione podejrzenie, że zachowanie użytkownika narusza takie prawa, w tym prawo własności. Działanie takie opierać się będzie na art. 6 ust. 1 lit. f RODO i uzasadnionym interesie administratora lub osoby trzeciej (w postaci ochrony ich praw lub wolności). Ponadto Firma TYMAHERBS zastrzega sobie prawo do ujawnienia danych osobowych w okolicznościach, w których wymaga tego prawo, oraz gdy w opinii Firmy TYMAHERBS takie ujawnienie jest niezbędne do ochrony praw Firmy TYMAHERBS lub praw innych osób bądź do spełnienia wymogów postępowania sądowego, realizacji nakazu sądowego bądź postępowań prawnych prowadzonych względem serwisów WWW Firmy TYMAHERBS.

Informacje dla partnerów handlowych
Użytkownik reprezentujący partnera handlowego Firmy TYMAHERBS może odwiedzać serwisy WWW Firmy TYMAHERBS przeznaczone specjalnie dla partnerów handlowych Firmy TYMAHERBS. Firma TYMAHERBS może wykorzystywać informacje przekazywane za pośrednictwem takiego serwisu do administrowania relacjami biznesowymi Firmy TYMAHERBS z użytkownikiem, z partnerem handlowym reprezentowanym przez użytkownika i z ogółem partnerów handlowych Firmy TYMAHERBS, jak również do rozwijania takich relacji. Może to na przykład oznaczać wykorzystanie takich informacji w celu przesyłania użytkownikowi szczegółowych informacji o programach dla partnerów handlowych Firmy TYMAHERBS. Podstawą przetwarzania danych jest tu zasadniczo zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Pewne informacje mogą też być udostępniane innym partnerom handlowym (pod warunkiem przestrzegania ewentualnych zobowiązań w zakresie poufności) albo też klientom lub potencjalnym klientom Firmy TYMAHERBS. W związku z konkretną transakcją lub programem Firmy TYMAHERBS może też skontaktować się z użytkownikiem w ramach ankiety dotyczącej zadowolenia klienta lub w celu przeprowadzenia badań rynku.

Informacje dla dostawców
Użytkownik reprezentujący dostawcę Firmy TYMAHERBS może odwiedzać serwisy WWW Firmy TYMAHERBS przeznaczone specjalnie dla dostawców Firmy TYMAHERBS. Firma TYMAHERBS może wykorzystywać informacje przekazywane za pośrednictwem tego serwisu WWW w związku z zawieraniem lub przeprowadzaniem transakcji z dostawcą. Możliwe jest na przykład udostępnianie informacji innym jednostkom organizacyjnym Firmy TYMAHERBS, partnerom handlowym Firmy TYMAHERBS, klientom, przedsiębiorstwom transportowym, instytucjom finansowym oraz instytucjom pocztowym lub rządowym, które muszą się zaangażować w realizację zlecenia. Podstawą przetwarzania danych jest tu zasadniczo art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do wykonania umowy).  Informacje mogą też zostać wykorzystane do administrowania relacjami biznesowymi Firmy TYMAHERBS z użytkownikiem, z dostawcą reprezentowanym przez użytkownika i/lub z ogółem dostawców Firmy TYMAHERBS, jak również do rozwijania takich relacji.

Dzieci
O ile nie zaznaczono inaczej, serwisy WWW, produkty i usługi Firmy TYMAHERBS nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 16. roku życia.

Przechowywanie danych
Firma TYMAHERBS będzie przechowywać dane osobowe użytkownika przez okres niezbędny do osiągnięcia celów, w jakich informacje są przetwarzane, lub wymagany z innych uzasadnionych przyczyn przechowywania danych osobowych użytkownika (np. na potrzeby wypełnienia prawnych zobowiązań i obowiązków Firmy TYMAHERBS, rozstrzygania sporów i egzekwowania umów między Firmą TYMAHERBS a użytkownikiem).

Dane rejestracyjne użytkownika będą przechowywane przez cały okres aktywności konta użytkownika lub tak długo, jak będzie to niezbędne do świadczenia usług dla użytkownika. Aby zażądać zaprzestania wykorzystywania informacji rejestracyjnych do świadczenia usług, należy skontaktować się z Firmą TYMAHERBS pod adresem kontakt@tymaherbs.com.

Informacje cookie, sygnalizatory WWW i inne technologie
Jak już wcześniej wspomniano, Firma TYMAHERBS gromadzi informacje o wizytach użytkownika w serwisach WWW Firmy TYMAHERBS i korzystaniu przez użytkownika z usług i oprogramowania Firmy TYMAHERBS, aby móc analizować statystyki wykorzystania i efektywności produktów i usług Firmy TYMAHERBS, personalizować doświadczenia użytkownika, dostosowywać interakcje Firmy TYMAHERBS z użytkownikiem oraz doskonalić produkty i usługi Firmy TYMAHERBS. Firma TYMAHERBS stosuje w tym celu różne rozwiązania techniczne, w tym skrypty, znaczniki, lokalne obiekty współużytkowane (informacje cookie środowiska Flash), pamięć lokalną (HTML5), sygnalizatory i informacje cookie.

Co to są informacje cookie i dlaczego są używane?
Informacje cookie zawierają dane, które mogą być wysyłane z serwisu WWW do przeglądarki użytkownika, a następnie zapisywane w jego komputerze w postaci znacznika identyfikującego komputer użytkownika. Informacje cookie są często wykorzystywane wyłącznie do pomiaru poziomu wykorzystania serwisu WWW (np. liczby użytkowników odwiedzających serwis i czasów wizyt) oraz jego efektywności (np. tematów, którymi interesuje się największy odsetek użytkowników odwiedzających), a także w celu ułatwienia nawigacji lub użytkowania, a tym samym nie są powiązane z żadnymi danymi osobowymi. Niekiedy jednak są one wykorzystywane do personalizacji interakcji z rozpoznanym użytkownikiem, który powtórnie odwiedza dany serwis WWW, co wymaga powiązania ich z profilem lub informacjami o preferencjach użytkownika. Z czasem informacje te staną się źródłem cennych spostrzeżeń, które można wykorzystać do optymalizacji obsługi użytkowników.
Informacje cookie dzielą się zwykle na dwie kategorie: cookie „sesyjne” i cookie „trwałe”. Sesyjne informacje cookie usprawniają nawigację w serwisie WWW poprzez rejestrowanie przejść użytkownika między stronami, dzięki czemu użytkownik nie musi ponownie wprowadzać danych, które podał już wcześniej w trakcie bieżącej wizyty, lub informacji niezbędnych do sfinalizowania transakcji. Sesyjne informacje cookie są przechowywane w pamięci tymczasowej i wymazywane po zamknięciu przeglądarki. Natomiast trwałe informacje cookie stanowią zapis preferencji użytkownika obowiązujących zarówno w trakcie bieżącej wizyty, jak i następnych wizyt. Są przechowywane na dysku twardym urządzenia użytkownika i zachowują ważność po restarcie przeglądarki. Firma TYMAHERBS używa trwałych informacji cookie na przykład do zapisania wybranego przez użytkownika języka i kraju.

Sygnalizatory WWW lub inne technologie
Niektóre serwisy WWW i programy Firmy TYMAHERBS mogą również korzystać z sygnalizatorów WWW lub innego typu technologii w celu lepszego dostosowania tych serwisów i, w konsekwencji, zapewnienia lepszej obsługi klientów. Takie rozwiązania techniczne mogą być używane na wielu stronach serwisów WWW Firmy TYMAHERBS. Po uzyskaniu przez użytkownika dostępu do takiej strony WWW generowane jest anonimowe powiadomienie o tym zdarzeniu, które może zostać następnie przetworzone przez Firmę TYMAHERBS lub dostawców Firmy TYMAHERBS. Sygnalizatory WWW zazwyczaj pracują w połączeniu z informacjami cookie. Jeśli użytkownik nie życzy sobie, aby jego informacje cookie były kojarzone z odwiedzaniem takich stron lub korzystaniem z takich produktów, może wyłączyć obsługę informacji cookie odpowiednio w przeglądarce lub w samym produkcie. W przypadku wyłączenia obsługi informacji cookie sygnalizatory WWW i inne technologie nadal będą umożliwiać wykrywanie połączeń z tymi stronami; nie będą one jednak powiązane z treścią informacji cookie.

Firma TYMAHERBS używa lokalnych obiektów współużytkowanych, takich jak informacje cookie środowiska Flash, oraz pamięci lokalnej, takiej jak stosowana w serwisach HTML5, do przechowywania informacji o treści i preferencjach użytkownika. Osoby trzecie, z którymi FIRMA współpracuje przy realizacji niektórych funkcji serwisu WWW lub prezentowaniu reklam Firmy TYMAHERBS w innych serwisach w zależności od zachowania użytkownika w sieci WWW, także używają informacji cookie środowiska Flash lub technik HTML5 do gromadzenia i przechowywania informacji. Różne przeglądarki mogą oferować swoje własne narzędzia administracyjne do usuwania danych HTML5.

Firma TYMAHERBS może również umieszczać sygnalizatory WWW w marketingowych wiadomościach e-mail lub biuletynach w celu uzyskania informacji, czy użytkownik otworzył wiadomość i czy kliknął zawarte w niej odsyłacze.

Niektórzy z partnerów handlowych Firmy TYMAHERBS używają w serwisie Firmy TYMAHERBS sygnalizatorów WWW oraz informacji cookie. Ponadto przyciski będące odsyłaczami do niezależnych serwisów społecznościowych mogą powodować rejestrowanie określonych informacji, takich jak adres IP, typ i język przeglądarki, czas dostępu i adresy wyjściowych serwisów WWW, jak również – jeśli użytkownik jest zalogowany w danym serwisie społecznościowym – mogą kojarzyć zgromadzone w ten sposób informacje z profilem użytkownika w takim serwisie. Takie mechanizmy śledzenia stosowane przez osoby trzecie znajdują się poza kontrolą Firmy TYMAHERBS.

Reklama w Internecie
Firma TYMAHERBS nie publikuje w swoich serwisach WWW reklam osób trzecich, ale reklamuje własne usługi i produkty w serwisach WWW należących do osób trzecich. Należy zapoznać się ze strategiami ochrony prywatności stosowanymi przez tych operatorów serwisów WWW i pośredników reklamowych, aby uzyskać wiedzę na temat procedur dotyczących reklam, w tym rodzajów gromadzonych informacji dotyczących korzystania przez użytkownika z Internetu.

Firma TYMAHERBS umieszcza także swoje reklamy w serwisach WWW niektórych innych firm. Te inne firmy mogą używać informacji cookie i sygnalizatorów WWW do gromadzenia informacji (takich jak adres IP użytkownika) o działaniach użytkownika w serwisach WWW Firmy TYMAHERBS i innych podmiotów, aby następnie kierować do użytkownika wybrane reklamy Firmy TYMAHERBS zgodne z jego zainteresowaniami.

Odsyłacze do serwisów WWW innych niż serwisy Firmy TYMAHERBS oraz do aplikacji osób trzecich.
Aby umożliwić użytkownikowi interakcje z innymi serwisami WWW, w których użytkownik może mieć konta (np. serwisem Facebook i innymi serwisami społecznościowymi), lub dołączanie do społeczności w takich serwisach, Firma TYMAHERBS  może udostępniać odsyłacze lub osadzać na stronach aplikacje innych firm umożliwiające logowanie się, publikowanie treści lub dołączanie do społeczności bezpośrednio z serwisów WWW Firmy TYMAHERBS.
TYMAHERBS może także udostępniać ogólne odsyłacze do serwisów WWW innych niż serwisy Firmy TYMAHERBS.
Użycie takich odsyłaczy i aplikacji podlega strategiom ochrony prywatności przyjętym przez inne podmioty, a przed skorzystaniem z nich użytkownik powinien zapoznać się z odpowiednimi strategiami ochrony prywatności. Firma TYMAHERBS nie odpowiada za ochronę prywatności ani za treść takich innych serwisów WWW.

Powiadamianie o zmianach
W przypadku wprowadzenia przez Firmę TYMAHERBS jakichkolwiek istotnych zmian w niniejszym Oświadczeniu o Ochronie Prywatności użytkownik zostanie o tym poinformowany za pośrednictwem powiadomienia w serwisie WWW Firmy TYMAHERBS oraz w inny sposób wymagany przez obowiązujące prawo.

Pytania i kontakt w sprawach ochrony prywatności
Ewentualne pytania dotyczące niniejszego Oświadczenia o Ochronie Prywatności lub postępowania Firmy TYMAHERBS  z danymi użytkownika można kierować pocztą elektroniczną do koordynatora serwisu WWW Firmy TYMAHERBS.

W określonych przypadkach użytkownik ma możliwość wyświetlania lub edytowania swoich danych osobowych w Internecie. Jeśli informacje nie są dostępne bezpośrednio w Internecie, to aby uzyskać kopię konkretnych informacji przekazanych Firmie TYMAHERBS lub zażądać skorygowania nieprawidłowych informacji, należy skontaktować się z Firmą TYMAHERBS.

Aby nie otrzymywać więcej marketingowych wiadomości e-mail od Firmy TYMAHERBS, należy wysłać wiadomość e-mail na adres kontakt@tymaherbs.com lub postępować zgodnie z instrukcją anulowania subskrypcji zamieszczoną w każdej marketingowej wiadomości e-mail.

Dołącz do listy Poinformujemy Cię kiedy produkt pojawi się na stanie. Proszę zostaw swojego maila.